• RegulaminREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§1
 Postanowienia wstępne

 

 1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: mrtoy.pl https://www.mrtoy.pl (zwanej dalej „Stroną”).
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Paweł Gluza przedsiębiorca wpisany do Centralnej Informacji i Ewidencji o Działalności Gospodarczej pod firmą: Plantspol Paweł Gluza z siedzibą w Milówce (34-360), ul. Wierzbowa 7, NIP: 553-25-85-305 (zwany dalej „pośrednikiem”).
 3. Z pośrednikiem możesz skontaktować za pomocą:
  poczty e-mail: sklep@mrtoy.pl, mrtoysklep@gmail.com, telefonicznie: 532-789-771
 4. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 08.10.2023 r. i skierowany jest do klientów korzystających ze sklepu. Określa zasady i tryb zawierania umowy sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem sklepu.
 5. Pośrednik zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn.
 6. Udział w ofercie internetowej oznacza: 1) Akceptację postanowień Regulaminu.
  2) Wyrażenie przez klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie koniecznym do obsługi i realizacji zamówienia w związku z zawartą lub przyszłą umową sprzedaży, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych („ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych”)
  3) Wyrażenie przez klienta zgody na wykonanie przez pośrednika umowy dropshippingu. Pośrednik informuje, że po spełnieniu umowy dropshippingu klient traci prawo do odstąpienia od umowy dropshippingu na zasadzie art. 38 pkt.1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
 7. Oferta kierowana jest do osób fizycznych dokonujących czynności prawnej, występujących w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego.
 8. Pośrednik nie jest stroną zawieranej przez klienta umowy sprzedaży. Pośrednik oferuje usługę pośrednictwa w zakupie towaru opartą na modelu dropshippingu oraz udziela pomocy w jej realizacji, w szczególności poprzez przekazanie zamówienia do dostawcy i przekazanie ceny.
 9. Za prawidłową dostawę towaru odpowiada dostawca.
 10. Prawa autorskie do opisów i zdjęć składające się na prezentację towaru przysługują wyłącznie dostawcy. Dostawca udziela pośrednikowi pozwolenia na wykorzystanie zdjęć i opisów towarów, zwalniając go z odpowiedzialności względem podmiotów trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich względem przedmiotowych zdjęć i opisów towarów. Wszelkie roszczenia w tym zakresie należy kierować do dostawcy.

 

§2
 Rodzaje i zakres świadczonych usług

 

 1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez pośrednika działalności:sklepu internetowego. MR. Toy z zabawkami dla dzieci i artykułami przeznaczonymi do zabawy na świeżym powietrzu.
 2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usługi płatne i bezpłatne:

       1) w ramach sklepu internetowego - sprzedaż produktów
       2) założenie konta użytkownika;
       3) subskrypcja newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi);
       4) publikacji komentarzy;

 1. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

 

§3 
Warunki techniczne do korzystania z usług
 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony należy posiadać:
 • urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
 • przeglądarkę internetową,
 • pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie,
 • adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na Stronie.

       2. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

§4
Sprzedaż produktów
 1. Zawarcie umowy sprzedaży i skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez klienta towar jest dostępny w magazynie dostawcy. W przypadku niezgodności informacji podanych w treści oferty internetowej z rzeczywistym stanem magazynowym dostawcy, klient jest informowany o tym fakcie i ma możliwość zmiany zamówienia w całości lub w części.
 2. W przypadku, gdy zawarcia umowy sprzedaży jest niemożliwe wobec braku towaru objętego zamówieniem, dostawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży w calości lub w części, a zamówienie zostaje anulowane w całości lub w części, o czym klient otrzyma informację w formie elektronicznej na podany przez niego adres e-mail. Dokonana przez klienta zapłata za zamówiony towar, który nie mógł być dostarczony zostanie przez dostawcę zwrócona niezwłocznie po skutecznym poinformowaniu klienta o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
 3. Wobec pośrednika nie przysługują klientowi żadne roszczenia związane z zawartą lub przyszłą umową sprzedaży. Stroną umowy sprzedaży jest dostawca. Pośrednik udziela klientowi niezbędnej pomocy w zakresie reklamacji towaru składanej dostawcy oraz składania przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, które następnie zostaną przekazane dostawcy.
 4. Pośrednik ponosi odpowiedzialność wobec klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w zakresie przekazania zamówienia do dostawcy oraz w zakresie przekazania dostawcy uiszczonych przez klienta należności z tytułu zawartej umowy sprzedaży, w szczególności ceny.

 

§5
Składanie zamówień
 1. Realizacja usługi pośrednika w przedmiocie przekazania treści zamówienia do dostawcy inicjowana jest przez klienta za pośrednictwem złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
 2. Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.
 3.  Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez klienta obowiązkowych danych, kliknięciu opcji „Kupuję i płacę”, dokonaniu zapłaty ceny (z wyłączeniem płatności za pobraniem) oraz e-mailowym potwierdzeniem złożenia zamówienia wysłanym przez pośrednika.
 4. Pośrednik zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez klienta zapłaty (z wyjątkiem opcji „za pobraniem”) i potwierdzeniu złożonego zamówienia. Termin na zapłatę wynosi 7 dni.
 5.  W ramach potwierdzenia zamówienia pośrednik potwierdza dostępność towaru u dostawcy. Z chwilą potwierdzenia dostępności towaru i ustalenia z dostawcą terminu wysyłki, pośrednik potwierdza zamówienie.
 6. Zamówienia są realizowane w terminie od 4 do 7 dni, od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że co innego wynika z potwierdzenia zamówienia. Przez realizację rozumie się skompletowanie i wysyłkę zamówienia. Jeśli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane w tym terminie, klient otrzyma informację od pośrednika. Termin realizacji zamówienia wykonywanego w systemie dropshippingowym określany będzie każdorazowo w potwierdzeniu zamówienia.

 

§6
Dokonywanie płatności
 1. Pośrednik pośredniczy w przekazaniu ceny oraz ewentualnie innych należności z tytułu umowy sprzedaży należnych dostawcy od klienta.
 2. Wszelkie ceny towarów umieszczone w ofertach internetowych podawane są w walucie polskiej i są cenami brutto, w szczególności zawierają informacje dotyczące kosztów dostawy. Koszty przesyłki podane w ofercie zależne są od rodzaju przesyłki wybranej przez klienta.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dla dostawcy od chwili kliknięcia przez klienta przycisku „Kup Teraz”.
 4. Dopuszczalne są następujące sposoby płatności: (a) za pośrednictwem operatora płatności internetowych:

       1) Autopay

       2) Paynow

 1. Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy pośrednika (47114020040000380283883884) lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności.
 2. Brak uznania należności z tytułu ceny na rachunku bankowym pośrednika w czasie 48 godzin od złożenia zamówienia powoduje zwolnienie pośrednika z obowiązku przekazania treści zamówienia dostawcy poprzez anulowanie zamówienia.

 

§7
Dostawa/Odbiór towaru

 

 1. Dostępnych jest kilka opcji dostawy towaru – wyboru należy dokonać przy składaniu zamówienia.
 2. Koszty dostawy pośrednik określa na stronie, tak aby klient mógł się z nimi zapoznać przed złożeniem zamówienia. 
 3. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, klient powinien zgłosić ten fakt kurierowi i spisać z nim protokół obejmujący te informacje. Należy pamiętać, że zaniechanie powyższego obowiązku może być przyczyną odmowy uznania  roszczeń reklamacyjnych.
 4. Pośrednik działa w systemie dropshippingowym, więc wysyłkę towaru realizuje bezpośrednio dostawca pośrednika. Wszelkie reklamacje dotyczące towarów należy zgłaszać bezpośrednio pośrednikowi.

 

§8
Realizacja zamówień

 

 1. Pośrednik przekazuje zamówienie dostawcy celem jego realizacji w szczególności przesłania towaru do miejsca wskazanego przez klienta, pod warunkiem dokonania przez klienta zapłaty całości ceny. Pośrednik przekazuje również cenę za towar należną dostawcy.
 2. Pośrednik zobowiązuje się przekazać dostawcy zamówienie wraz z ceną w terminie 7 dni roboczych od dnia zapłaty ceny przez klienta a dostawca zobowiązuje się wysłać towar w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia od pośrednika. Doręczenie towaru klientowi powinno nastąpić nie później niż w terminie 20 dni roboczych.
 3. Po upływie 20 dni roboczych od dnia otrzymania ceny przez dostawcę uznaje się, że paczka z towarem zaginęła, w takim wypadku dostawca zwraca klientowi cenę nabycia towaru albo wysyła ponownie nowy towar.

 

§9
Prawo odstąpienia od umowy
 1.  Klientowi będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego oraz art. 27 ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu.
 2. Do skutecznego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny należy złożyć dostawcy za pośrednictwem pośrednika oświadczenia przez klienta drogą elektroniczną na podany w §1 regulaminu e-mail podając dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie numer telefonu bądź adres e-mail) oraz informację o zakupionym towarze z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.
 3. Klient, odstępując od umowy zobowiązany jest do zwrotu towaru (towar powinien być nieużywany, pełnowartościowy, w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach) wraz z dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 4. Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi klient.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 6. Dostawca ma obowiązek zwrócić klientowi dokonane przez niego płatności za towar najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru odesłanego przez klienta. Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba, że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§10
Reklamacje towarów
 1. Na zasadach określonych w art. 556-676 Kodeksu Cywilnego z uwzględnieniem wszelkich zmian prawa w tym zakresie, Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 2. Prawo do wniesienia reklamacji przysługuje każdej osobie korzystającej ze Strony, a w szczególności osobom dokonującym zakupów na Stronie lub korzystającym z usług świadczonych poprzez Stronę. Pośrednik zobowiązuje się do udzielenia nieodpłatnej pomocy klientowi w przekazaniu reklamacji dostawcy.
 3. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia dotyczące Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług należy kierować na adres: mrtoysklep@gmail.com [w tytule wiadomości należy zawrzeć numier zamówienia]
 4. W przypadku reklamacji dotyczących niezgodności z umową lub roszczeń gwarancyjnych klient zobowiązany jest podać:

       a) dane kontaktowe - imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania,
       b) dane dotyczące umowy lub towaru (treści cyfrowej i usługi cyfrowej), tak aby móc zidentyfikować transakcję,
       c) powód reklamacji, a w przypadku  powołania się na wady fizyczne towaru, także dokumentację fotograficzną wad,
       d) żądania

        5. W przypadku reklamacji dotyczących innych spraw, niż wadliwy towar/usługa  klient zobowiązany jest podać:

 • dane kontaktowe - imię, nazwisko oraz adres e-mail,
 • opis powodów reklamacji,  
 • Twoje żądania, propozycje i wnioski.
 1. Pośrednik zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni, od dnia jej otrzymania a gdyby nie było to możliwe, zobowiązuje się do poinformowania klienta przed upływem tego terminu kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Odpowiedzi na reklamację Pośrednik dokonuje za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).


§11
Rozwiązywanie sporów
 1. Akceptując  regulamin klient wyraża zgodę na wspólne i polubowne rozwiązanie  ewentualnego sporu. Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń. W przypadku braku porozumienia wszelkie spory związane z umową dropshippingu rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska sprawa zostanie rozpoznana wg prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia  ochrony przyznanej na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej dostępnej pod adresem:

           https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
§12
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Pośrednik jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Pośrednika zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem:

          https://www.mrtoy.pl/news/n/134/Polityka-prywatnosci

§13
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.