• Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje
(https://www.mrtoy.pl/news/n/67/Regulamin)

§9
Prawo odstąpienia od umowy
 1.  Klientowi będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego oraz art. 27 ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu.
 2. Do skutecznego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny należy złożyć dostawcy za pośrednictwem pośrednika oświadczenia przez klienta drogą elektroniczną na podany w §1 regulaminu e-mail podając dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie numer telefonu bądź adres e-mail) oraz informację o zakupionym towarze z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki.
 3. Klient, odstępując od umowy zobowiązany jest do zwrotu towaru (towar powinien być nieużywany, pełnowartościowy, w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach) wraz z dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 4. Koszty wysyłki zwracanego towaru ponosi klient.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 6. Dostawca ma obowiązek zwrócić klientowi dokonane przez niego płatności za towar najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru odesłanego przez klienta. Dostawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba, że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§10
Reklamacje towarów
 1. Na zasadach określonych w art. 556-676 Kodeksu Cywilnego z uwzględnieniem wszelkich zmian prawa w tym zakresie, Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 2. Prawo do wniesienia reklamacji przysługuje każdej osobie korzystającej ze Strony, a w szczególności osobom dokonującym zakupów na Stronie lub korzystającym z usług świadczonych poprzez Stronę. Pośrednik zobowiązuje się do udzielenia nieodpłatnej pomocy klientowi w przekazaniu reklamacji dostawcy.
 3. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia dotyczące Strony i świadczonych za jej pośrednictwem usług należy kierować na adres: mrtoysklep@gmail.com [w tytule wiadomości należy zawrzeć numier zamówienia]
 4. W przypadku reklamacji dotyczących niezgodności z umową lub roszczeń gwarancyjnych klient zobowiązany jest podać:

       a) dane kontaktowe - imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania,
       b) dane dotyczące umowy lub towaru (treści cyfrowej i usługi cyfrowej), tak aby móc zidentyfikować transakcję,
       c) powód reklamacji, a w przypadku  powołania się na wady fizyczne towaru, także dokumentację fotograficzną wad,
       d) żądania

        5. W przypadku reklamacji dotyczących innych spraw, niż wadliwy towar/usługa  klient zobowiązany jest podać:

 • dane kontaktowe - imię, nazwisko oraz adres e-mail,
 • opis powodów reklamacji,  
 • Twoje żądania, propozycje i wnioski.
 1. Pośrednik zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni, od dnia jej otrzymania a gdyby nie było to możliwe, zobowiązuje się do poinformowania klienta przed upływem tego terminu kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Odpowiedzi na reklamację Pośrednik dokonuje za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).